Wang, Zigang, Zesheng Tang, Tianmiao Wang, Mengdong Chen, Da Liu, and Zengmin Tian. 2000. “A Virtual Brain for Stereotactic Planning and Supporting Neurosurgery”. International Journal of Virtual Reality 4 (4):71-82. https://doi.org/10.20870/IJVR.2000.4.4.2657.