Li, Yongjin, Yicheng Jin, Yong Yin, and Helong Shen. 2009. “Simulation of Shallow-Water Waves in Coastal Region for Marine Simulator”. International Journal of Virtual Reality 8 (2):65-70. https://doi.org/10.20870/IJVR.2009.8.2.2726.