Lu, Shenglian, Xinyu Guo, Chunjiang Zhao, and Changfeng Li. 2011. “Physical Model for Interactive Deformation of 3D Plant”. International Journal of Virtual Reality 10 (2):33-38. https://doi.org/10.20870/IJVR.2011.10.2.2809.