Garrett S. Byron MS, Department of Psychology, North Dakota State University, Fargo, ND, USA, United States