Xu Xiaogang, School of Computer and Information Engineering, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou China, China