Published: 2019-10-13

A New Simplification Algorithm for Colored or Textured Polygonal Models

Kun Zhou, Mingmin Zhang, Jiaoying Shi, Zhigeng Pan

A Virtual Brain for Stereotactic Planning and Supporting Neurosurgery

Zigang Wang, Zesheng Tang, Tianmiao Wang, Mengdong Chen, Da Liu, Zengmin Tian

Virtual Bronchoscopy

Pheng-Ann Heng, Ping-Fu Fung, Kwong-Sak Leung, Han-Qiu Sun, Tien-Tsin Wong

Design and Speedup of an Indoor Walkthrough System

Bin Chan, Wenping Wang, Mark Green

Multi-Resolution Modeling for Virtual Design

Chiyi Cheng, Mingmin Zhang, Zhigeng Pan